KRASO KLUB BRATISLAVA | Škola korčuľovania - kurzy korčuľovania pre deti od 4 do 11 rokov.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený návštevník web stránky www.korculovanie.sk,

vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša občianske združenie Kraso Klub Bratislava, so sídlom Trnavská 38, 82102 Bratislava, IČO: 36066656, dátum vzniku: 21.09.2000, mobil:  0903 847 300, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., web: www.korculovanie.sk.

Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

Online prihlasovanie na kurzy
Prostredníctvom našej web stránky alebo formulára Google Docs sa môžete kedykoľvek prihlásiť na kurz korčuľovania, alebo do nášho klubu. Vaše údaje, ktoré uvediete v registračnom formulári spracúvame za účelom zabezpečenia vašej účasti, alebo účasti vášho dieťaťa na kurze, a to na právnom základe plnenie zmluvy.
Viac o tom, ako spracúva vaše osobné údaje Google.

Marketing
Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo môžeme za určitých okolností spracúvať aj na to, aby sme vás oslovovali s ponukami našich služieb a informovali o nových kurzoch. Pokiaľ ste našim klientom alebo ste využili naše služby, spracúvame vaše osobné údaje bez vášho súhlasu na právnom základe oprávnený záujem. Našim oprávneným záujmom je oslovovanie vás s ponukami, ktoré súvisia s našim obchodným vzťahom alebo okruhom vášho záujmu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ako môžete súhlas odvolať?

Pokiaľ spracúvame osobné údaje s vašim súhlasom, tento môžete kedykoľvek odvolať, a to

 • zaslaním oznámenia na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Kraso Klub Bratislava, Trnavská 38, 82102 Bratislava

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme tretej osobe len ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak nám to vyplýva z osobitného zákona. Vaše osobné údaje sprístupňujeme Daňovému úradu alebo inému oprávnenému subjektu v prípade kontroly.  
Vaše osobné údaje poskytujeme:

 • dcérskym spoločnostiam,
 • Facebook,
 • Google,

za účelom poskytovania služieb a realizovania marketingových aktivít.
Vaše osobné údaje môžu spracúvať tiež sprostredkovatelia, t.j. firmy, ktorých sme poverili na spracúvanie vašich osobných údajov na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s GPDR.
Týmito sprostredkovateľmi sú:

 • Účtovnícka firma
 • Správca webstránky
 • Poskytovateľ webhostingu
 • Mailchimp - nástroj na hromadné rozosielanie mailov
 • Survio – nástroj na vytváranie online dotazníkov
 • Google Docs – nástroj na vytváranie registračných formulárov a dotazníkov

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú stanoveného účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje spracúvané za účelom poskytovania služieb uchovávame maximálne po dobu 5 rokov. Účtovné doklady uchovávame podľa zákona po dobu 10 rokov.
Osobné údaje spracúvané na marketingové účely uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas, t.j. 5 rokov, príp. po kratšiu dobu, ak súhlas odvoláte. Samotný súhlas následne uchovávame ešte jeden rok na preukázanie spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR.

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny USA, v súvislosti s poskytovaním služieb prostredníctvom sprostredkovateľov nachádzajúcich sa v tejto krajine a používania služieb Google a Facebook. Uvedená krajina poskytuje dostatočné záruky za bezpečnosť vašich údajov.

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prijali sme politiku silných hesiel. Osobné údaje sú podľa potreby šifrované. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

Informácie o používaní súborov cookies

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookies ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia  (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookies naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie.
 

Na čo používame cookies?

Cookies používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia.
Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookies na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii.

Aké sú druhy cookies?

Z časového hľadiska používame cookies, ktoré sú dočasné a trvalé.
a)    Dočasné cookies sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.
b)    Trvalé cookies sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.
Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookies:
a)    Základné cookies, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje);
b)    Prevádzkové cookies, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);
c)    Funkčné cookies, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané.
d)    Reklamné cookies, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby.
Cookies na reklamné účely používame iba s vašim súhlasom. 

Ako zmeniť ukladanie cookies?

Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookies. Vo svojom prehliadači si môžete cookies zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookies nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov:
Chrome
Edge
Internet Explorer
Firefox 

Cookies tretích strán

Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prepojenie s analytickými nástrojmi Google alebo obsahu Facebook či YouTube. Podmienky používania súborov cookies si môžete prečítať na ich stránkach.

Aké máte práva?

Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.  

Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.  

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;


Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokiaľ neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.


Právo na prenosnosť údajov
Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje v potrebnej forme, máte právo žiadať, aby sme vám ich poskytli v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu záujemcu,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Kraso Klub Bratislava, Trnavská 38, 82102 Bratislava

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.2.2020
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Škola korčuľovania

Miesto konania kurzov:
Zimný štadión Petržalka
Marie Curie-Sklodowskej 1/A, 851 04 Petržalka

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Takáčová
Telefón: 0903 847 300
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úhrada za kurz

Úhradu kurzu Vás prosíme prevodom na číslo účtu: SK42 3100 0000 0040 7002 5818 (Prima banka), konšt. symbol: 0308, do správy pre prijímateľa: meno dieťaťa


KRASO KLUB BRATISLAVA | Škola korčuľovania © 2024